Organization

Symposium Co-Chairs

Carlotta Domeniconi
George Mason University, USA

Friedhelm Schwenker
Ulm University, Germany

Zhi-Hua Zhou
Nanjing University, China

 

Program Committee Members (confirmed)

Ali Eydgahi
Ugo Erra
Christopher Hinde
Ming Li
Huzefa Rangwala
Matt Revelle
Yi Murphey
Mehmed Kantardzic
Shu-Ching Chen
Xingquan Zhu
Alfredo Vellido
Michal Wozniak
Yaochu Jin
Xiaocong Fan
Alfredo Cuzzocrea
Shen-Shyang Ho
Scott Dick
Ryszard Tadeusiewicz
Xiaodi Huang
Zenglin Xu
Francesco Gullo
D. Frank Hsu
Vincent S. Tseng
Brijesh Verma
Mu-Chun Su
Sebastián Ventura
Guoyin Wang
Lipo Wang
Min-Ling Zhang
Wai Lam
Jagannathan Sarangapani
Yanqing Zhang
John Zeleznikow
Elia Mario Biganzoli
Frank-Michael Schleif
Thomas A. Runkler
Enhong Chen
Francisco Fernandez De Vega
Barbara Hammer
Andrea Tagarelli
Dimitrios Gunopulos
Monica Bianchini
Ahmad Lotfi
Jose Alfredo Ferreira Costa
Johan Suykens
Yazhou Ren
Guoxian Yu
Michael Biehl
Erzsebet Merenyi
Junping Zhang
Alessandro Sperduti
Ulrich Rueckert
Ke Tang
Janusz Kacprzyk
Lawrence Hall
Haibin Duan
Yang Yu
Kaizhu Huang
Jonathan Chan
Roberto Tagliaferri
Tru Cao
Philippe Lenca
Floriana Esposito
Tanwistha Saha
John Lee
Francisco Herrera
Dat Tran
Changshui Zhang
Sven Crone
Ruizhu Huang

Web Chair

Markus Kächele
Ulm University, Germany